หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร
  วุฒิการศึกษา
  - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
  คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
  ผู้ช่วยอธิการบดี
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
  วุฒิการศึกษา
  - วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วท.ม. (เทคโนโลโยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง
  - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยนุช สกุลนุ้ย
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยนุช สกุลนุ้ย
  วุฒิการศึกษา
  - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ฉัตรทอง นกเชิดชู
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

    อาจารย์ฉัตรทอง นกเชิดชู
  วุฒิการศึกษา
  - บธ.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ชัยนรินทร์ ฤกษ์ทิพย์ศรี
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

    อาจารย์ชัยนรินทร์ ฤกษ์ทิพย์ศรี
  วุฒิการศึกษา
  - คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์วัฒนชัย ภุมรินทร์
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

    อาจารย์วัฒนชัย ภุมรินทร์
  วุฒิการศึกษา
  - วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปริยวิศว์ ชูเชิด
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

    อาจารย์ปริยวิศว์ ชูเชิด
  วุฒิการศึกษา
  - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์นิมิตร หงษ์ยิ้ม
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

    อาจารย์นิมิตร หงษ์ยิ้ม
  วุฒิการศึกษา
  - วศ.ม  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - บธ.ม. (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.รสสุคนธ์ ทับพร
  ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชา
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

    ดร.รสสุคนธ์ ทับพร
  วุฒิการศึกษา
  - ปร.ด. (บริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  - บธ.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม
  - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.