หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร ปาละกูล
  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร ปาละกูล
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าตุณทหารลาดกระบัง 
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  ประวัติการทำงาน
  IT Manager, Maccall System Co.,Ltd.
  Lecturer
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ณรงค์ ล่ำดี
  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ประจำ

    อาจารย์ณรงค์ ล่ำดี
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2550
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์, 2546
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  ประวัติการทำงาน
  ชื่อสถาบันการศึกษา ระยะเวลา วิชาที่สอน
  ตั้งแต่ ถึง
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2552 ปัจจุบัน - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สุภัทรา สุวรรณหงษ์
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    อาจารย์สุภัทรา สุวรรณหงษ์
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ,2551
  วท.บ.ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมิตร คูศรีสุวรรณ
  อาจารย์ประจำหลักสูตร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมิตร คูศรีสุวรรณ
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม. อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2549
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 2542
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
  ชื่อสถาบันการศึกษา ระยะเวลา วิชาที่สอน
  ตั้งแต่ ถึง
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2551 ปัจจุบัน - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมป์
  2547 2551 - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
  - การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  - การใช้โปรแกรมสำนักงาน
  - ฐานข้อมูล
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2546 2550 - การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
  - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
  - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  - ฐานข้อมูล
   
   
   
 •  
   

   

  อ.พิชญาวี คณะผล
  อาจารย์ประจำ

    อ.พิชญาวี คณะผล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
  วท.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์จุติเดช ทองมี
  อาจารย์ประจำ

    อาจารย์จุติเดช ทองมี
  วุฒิการศึกษา
  คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, 2556
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  วท.บ. สถิติประยุกต์, 2551
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
  ชื่อสถาบันการศึกษา ระยะเวลา วิชาที่สอน
  ตั้งแต่ ถึง
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2558 ปัจจุบัน - วิชาหลักพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ 2551 2558 - วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
  - วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  - การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  - การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้ง ซอฟต์แวร์
   
   
   
 •  
   

   

  อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

    อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรังสิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   
  ประวัติการทำงาน
  2544 - 2545   อาจารย์โรงเรียนนันทวรวิทย์ดุสิตพณิชยการนนทบุรี
  2545 - 2554   อาจารย์โรงเรียนวิมลพณิชยการ  ศรีย่าน
  2552 - 2554   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2555 เลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ , หัวหน้างานวิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ  ,งานบริหารโครงการ และประกันคุณภาพ
  ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ธรรมวัตร์ อัศวรัตน์

    อาจารย์ธรรมวัตร์ อัศวรัตน์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.