หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม   >   ความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา กับบทบทบาทของนิสิต
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

ความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา กับบทบทบาทของนิสิต
ข่าววันที่: 11 พ.ค. 2564 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มั่นใจว่า คณะและสถาบันนั้น ๆ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 
โดยที่นิสิตมีบทบาทอย่างไรบ้าง ในระบบประกันคุณภาพ ??

ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
•การวางแผนการเรียนของตนเอง
•การประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
•ให้ความร่วมมือในการประเมินการสอนของอาจารย์อย่างตรงไปตรงมา
•ร่วมมือกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมการสอน หรือการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเอง
•การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
•การมีส่วนรับรู้ในการตรวจสอบดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
   
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
•ติดตามการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและมหาวิทยาลัย
•ศึกษาและทำความเข้าใจเป้าหมายของการดำเนินงานบริการวิชาการให้ชัดเจน
•ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
•ติดตามหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการ
•ติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบที่กำหนดตามแผน
•สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
   
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
•ร่วมจัดนิทรรศการ การบรรยาย เสวนา สัมมนากลุ่มย่อย และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมใน รูปแบบต่าง ๆ
•มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
   
ด้านการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย
•ศึกษา/รับรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เช่น การเรียนการสอน อาจารย์ กิจกรรมพัฒนานิสิต การทำนุบำรุศิลปะวัฒนธรรม เป็นต้น
•ให้ความร่วมมือ และสะท้อนภาพจริงต่อบทบาทของอาจารย์ และการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย
•ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย
   
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
•ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA
•นำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
•เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
•เสนอความต้องการของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิต
•มีส่วนประเมินการบริการต่าง ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.