หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2563 เป็นคณะที่เน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ เกม สื่อดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานในปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี คือ
 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ


หลักสูตรปริญญาตรี 4ปี และสามารถเทียบโอนได้ (จากระดับ ปวส.)

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Digital Technology for Business)
บธ.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ)
B.B.A. (Digital Technology for Business)

แนวทางประกอบอาชีพ
          1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
          2.  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
          3.  โปรแกรมเมอร์
          4.  ผู้ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Help Desk)
          5.นักสร้างแอนิเมชันเพื่อจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (*กรณีเลือกกลุ่มพัฒนาสื่อและแอนิเมชัน)     
          6.นักออกแบบและสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจ (*กรณีเลือกกลุ่มพัฒนาสื่อและแอนิเมชัน)
          7.ประกอบอาชีพอิสระ และธุรกิจส่วนตัว โดยนำวิชาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้
 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง)


ชื่อปริญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Technology (Information Technology)
ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Tech. (Information Technology)

แนวทางประกอบอาชีพ
         - ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
         - นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         - นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศ
         - นักพัฒนาและออกแบบโปรแกรม
         - นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในเชิงธุรกิจ
         - ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
         - นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
         - ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวด้วยความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ปรัชญา

 

 

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

คณะเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองการทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นที่ยอมรับแก่ชุมชน และสังคม 

 

 

พันธกิจ

 

 

     1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในที่ตอบสนองการทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
     2. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
     3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ทักษะที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง และปลูกฝังความมีจิตอาสาให้แก่ผู้เรียน
     4. สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนิสิต เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
     5. บริหารจัดการการดำเนินงานภายในคณะเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม ความยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดำเนินงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.