แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรคู่มือโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจระบบสืบค้นแนวทางประกอบอาชีพ
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

 

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Digital Technology for Business)
บธ.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ)
B.B.A. (Digital Technology for Business)

 

ปรัชญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ ที่มีความพร้อมในการทำงานและเป็นกำลังคนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- วิชาชีพ
- รายวิชากลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
- รายวิชากลุ่มพัฒนาสื่อและแอนิเมชัน
- ฝึกประสบการณ์
3)   หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-001

อัตลักษณ์ราชพฤกษ์ (RPU Identity)

1 ( 0-2-1 )

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2)

3 ( 3-0-6 )

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (1)

3 ( 3-0-6 )

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1)

3 ( 3-0-6 )

100-013

จริยธรรมธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

100-022

การใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่องานธุรกิจ

3 ( 2-2-5 )

100-027

การตลาดดิจิทัล

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

19

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-002

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา (RPU Volunteer Sprirts)

1 ( 0-2-1 )

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1)

3 ( 3-0-6 )

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)

3 ( 3-0-6 )

100-010

หลักการจัดการ

3 ( 3-0-6 )

100-017

กฎหมายธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

121-003

โครงสร้างข้อมูล

3 ( 3-0-6 )

121-015

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

3 ( 2-2-5 )

รวมจำนวน

19

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิช

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-003

จิตอาสาเพื่อสังคม (Volunteer Spirits for Society)

1 ( 0-2-1 )

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3)

3 ( 3-0-6 )

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (2)

3 ( 3-0-6 )

100-016

หลักเศรษฐศาสตร์

3 ( 3-0-6 )

121-002

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

3 ( 2-2-5 )

121-007

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

16

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (3)

3 ( 3-0-6 )

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (2)

3 ( 3-0-6 )

100-007

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3 ( 3-0-6 )

100-025

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

121-004

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

3 ( 3-0-6 )

121-005

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3 ( 2-2-5 )

รวมจำนวน

18

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-005

การภาษีอากร

3 ( 3-0-6 )

100-018

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

121-009

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

3 ( 2-2-5 )

121-012

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

3 ( 3-0-6 )

122-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1)

3 ( x-x-x )

122-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2)

3 ( x-x-x )

รวมจำนวน

18

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-009

วิธีการวิจัยทางธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

100-023

ธุรกิจสตาร์ทอัพ

3 ( 3-0-6 )

121-006

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3 ( 3-0-6 )

121-011

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

121-016

ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

122-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (3)

3 ( x-x-x )

019-001

เตรียมสหกิจศึกษา

1 ( 1-0-2 )

รวมจำนวน

19

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

019-002

สหกิจศึกษา (หรือ)

6 ( 560 )

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี (1)

3 ( x-x-x )

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี (2)

3 ( x-x-x )

รวมจำนวน

6

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-026

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

121-017

โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

3 ( 135 )

122-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (4)

3 ( x-x-x )

122-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (5)

3 ( x-x-x )

รวมจำนวน

12

คู่มือโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


คำร้องต่าง ๆ

แบบขอเสนอหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คทธ01
บบขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คทธ02
แบบขอสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คทธ03
แบบคาร้องทั่วไป คทธ04

เกณฑ์การให้คะแนนสอบโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

1. เกณฑ์การสอบหัวข้อโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Criteria_Exam _1
2. เกณฑ์การสอบความก้าวหน้าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Criteria_Exam _2
3. เกณฑ์การสอบสมบูรณ์โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Criteria_Exam _3

แนวทางประกอบอาชีพ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3. โปรแกรมเมอร์
4. ผู้ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Help Desk)
5. นักสร้างแอนิเมชันเพื่อจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (*กรณีเลือกกลุ่มพัฒนาสื่อและแอนิเมชัน)
6. นักออกแบบและสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจ (*กรณีเลือกกลุ่มพัฒนาสื่อและแอนิเมชัน)
7. ประกอบอาชีพอิสระ และธุรกิจส่วนตัว โดยนำวิชาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้