แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพ
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อปริญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology (Information Technology) (Continuing Program)
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Tech. (Information Technology)

 

ปรัชญา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานในหลายด้านทั้งวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างดีในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเศรษฐกิจและสังคม ที่สามารถชี้นำสังคมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมไทย และมีคุณลักษณะสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
หมวดฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) หมวดฝึกปฏิบัติงาน  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
การฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

xxx-xxx

วิชาศึกษาทั่วไป

3 (3-0-6)

xxx-xxx

วิชาศึกษาทั่วไป

3 (3-0-6)

xxx-xxx

วิชาศึกษาทั่วไป

3 (3-0-6)

520-009

หลักพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 (2-0-4)

520-010

ปฏิบัติการหลักพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 (0-2-1)

520-011

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 (2-0-4)

520-012

ปฏิบัติการคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 (0-2-1)

520-013

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

รวมจำนวน

18

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

520-014

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

2 (2-0-4)

520-015

ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

1 (0-2-1)

521-207

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2 (2-0-4)

521-208

ปฏิบัติการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1 (0-2-1)

521-305

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3 (3-0-6)

521-401

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

521-403

การประมวลผลแบบคลาวด์

2 (2-0-4)

521-404

ปฏิบัติการการประมวลผลแบบคลาวด์

1 (0-2-1)

522-xxx

วิชาเอกเลือก (1)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

18

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

019-003

การฝึกปฏิบัติงาน

3

รวมจำนวน

3

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

521-209

การออกแบบส่วนประสบการณ์ผู้ใช้

2 (2-0-4)

521-210

ปฏิบัติการการออกแบบส่วนประสบการณ์ผู้ใช้

(0-2-1)

521-306

การเขียนโปรแกรมบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

2 (2-0-4)

521-307

ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

(0-2-1)

521-501

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1

(90)

522-xxx

วิชาเอกเลือก (2)

3 (x-x-x)

522-xxx

วิชาเอกเลือก (3)

3 (x-x-x)

522-xxx

วิชาเอกเลือก (4)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

17

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

521-105

การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

3 (3-0-6)

521-108

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

3 (3-0-6)

521-502

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2

(180)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (1)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (2­)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

16 (12-0-36)

แนวทางประกอบอาชีพ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นักเขียนโปรแกรม
3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
4. นักพัฒนาเว็บไซต์
5. นักพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์
6. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
7. นักสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง